موقعیت های شغلی در اطلس تسمه

موقعیت های شغلی در اطلس تسمه

اطلس تسمه برای شما یک شغل نمیخواهد، برای شما یک زندگی خوب میخواهد

موقعیت های شغلی موجود در شرکت و کارخانه اطلس تسمه

اطلاعات موقعیت های شغلی آزاد در اطلس تسمه

مدیر پروژه

توضیح موقعیت شغلی.

ارسال درخواست

منشی مدیر عامل

توضیح موقعیت شغلی

ارسال درخواست

مدیر انبارداری

توضیح موقعیت شغلی

ارسال درخواست

اپراتور دستگاه بسته بندی تسمه

توضیح موقعیت شغلی

ارسال درخواست